Home / STATUT

STATUT

STATUT
Fundacji 1 Czerwca – tekst jednolity

I.                 Postanowienia ogólne

§ 1

1.     Fundacja „1. Czerwca” zwana w dalszej części statutu „Fundacją” ustanowiona została przez Fundatora Piotra Piotrowskiego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 23 kwietnia 2014 r., przez notariusza Konrada w Kancelarii Notarialnej w Łodzi, ul. Struga 7, Rep. A 2365/2014.

2.     Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z pózn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z pózn. zm.), prawa polskiego, niniejszego Statutu oraz innych aktów wewnętrznych, uchwalonych w toku działania Fundacji.

§ 2

1.     Z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego Fundacja uzyskuje osobowość prawną.

2.     Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

3.     Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).

4.     Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

a)      ochrony i promocji zdrowia;

b)     działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

c)     ratownictwa ochrony ludności;

d)     promocji i organizacji wolontariatu.

§3

1.     Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.

2.     Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zasadami prawa miejscowego.

§ 4

Fundacja została powołana na czas nieoznaczony.

§ 5

1.     Fundacja może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.

2.     Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 6

1.     Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji lub dla samej Fundacji.

Przyznawanie odznaczeń, o których mowa w ust. 1 należy do Zarządu Fundacji. Zarząd może powierzyć ten obowiązek powołanej przez siebie Kapitule ds. nadawania odznaczeń.

II.               Cele i zasady działania Fundacji.

§ 7

„Celem Fundacji jest niesienie wszelkiej pomocy ludziom dotkniętym utratą zdrowia, w szczególności chorym i niepełnosprawnym  dzieciom, osobom chorym, ich rodzinom oraz osobom zagrożonym utratą zdrowia, jak również szerzenie wiedzy na temat praw pacjenta, oraz podejmowanie wszelkich dopuszczalnych prawem działań mających na celu ochronę i respektowanie praw pacjentów.”

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

podejmowanie przedsięwzięć wspierających osoby chore i niepełnosprawne;
gromadzenie funduszy na profilaktykę, leczenie, rehabilitację, opiekę oraz pomoc społeczną i prawną dla osób chorych;
finansowanie lub współfinansowanie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, w tym finansowanie zakupu sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego, medycznego, sportowego oraz przedmiotów codziennego użytku osobom, które nie są w stanie pokryć ich kosztów samodzielnie;
współpracę ze świadczeniodawcami w zakresie ułatwiania pacjentom  dostępu do świadczeń;
współpracę z instytucjami, organizacjami i innymi podmiotami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji;
reprezentowanie interesów pacjentów przed organami władzy państwowej, samorządowej, sądowniczej oraz innymi podmiotami;
działalność informacyjną o problemach osób chorych, likwidację barier społeczno-psychologicznych poprzez uświadamianie pełnosprawnej społeczności problematyki dotyczącej osób dotkniętych chorobami i kształtowanie partnerskich postaw między tymi grupami;
upowszechnianie informacji przydatnych dla osób chorych, w tym w zakresie najnowszych sposobów leczenia chorób i profilaktyki oraz prowadzenie internetowej bazy danych z informacjami przydatnymi dla osób chorych oraz ich rodzin.
działanie na rzecz poprawy warunków życiowych i zdrowotnych chorych oraz zwiększanie ich uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, naukowym, kulturalnym, turystycznym i sportowym.
budowanie współpracy i komunikacji pomiędzy pacjentami, rodzinami osób chorych, środowiskiem medycznym, świadczeniodawcami, ekspertami, administracją państwową, samorządami i mediami.
zwiększanie aktywności społecznej w obszarze poprawy jakości, standardów i dostępności  usług zdrowotnych w Polsce oraz edukacji i promocji zdrowia.
wspieranie i wskazywanie rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia, zapewniających polskim pacjentom dostęp do innowacyjnych terapii i opieki medycznej na europejskim poziomie oraz zgodnej z międzynarodowymi standardami.
wspieranie i organizowanie wolontariatu na rzecz potrzebujących osób chorych.

§9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może:

wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami;
współpracować z innymi podmiotami i organami administracji publicznej w szczególności w zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego.
III.             Majątek i dochody Fundacji.

§ 10

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2000 (słownie: dwa tysiące ) złotych, przy czym kwotę 1000 (słownie: jeden tysiąc) złotych przeznacza się na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 11

1.     Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

a)     darowizn, spadków, zapisów,

b)     dotacji i subwencji osób prawnych,

c)     zbiórek i imprez publicznych,

d)     majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji,

e)     działalności gospodarczej,

f)       odpłatnej działalności pożytku publicznego,

g)     odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,

h)     wpłat 1% podatku od podatników.

2.     Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową, w tym działalność pożytku publicznego.

3.     Dochody z działalności gospodarczej Fundacji są przekazywane w całości wyłącznie na realizację celów statutowych, w tym działalności pożytku publicznego.

5.     W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie woli o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

6.     Zabrania się Fundacji:

a)     udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b)     przekazywania jej majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)     wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d)     zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

IV.       Działalność gospodarcza

§ 12

1.     Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

2.     Fundacja prowadzi działalność gospodarczą jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego i wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

3.     Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

a)     PKD 47.1. – Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

b)     PKD 47.2. – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

c)     PKD 47.4. – Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

d)     PKD 47.5. – Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

e)     PKD 47.6. – Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

f)       PKD 47.7. – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

g)     PKD 47.8. – Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach

h)     PKD 47.9. – Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

i)       PKD 65.1. – działalność ubezpieczeniowa

j)       PKD 85.5 – pozaszkolne formy edukacji

k)     PKD 86.10.Z – Działalność Szpitali;

l)       PKD 86.21.Z – Praktyka lekarska ogólna

m)   PKD 86.22.Z – Praktyka lekarska specjalistyczna

n)     PKD 86.23.Z – Praktyka lekarska dentystyczna

o)     PKD 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna

p)     PKD 86.90.B – Działalność pogotowia ratunkowego

q)     PKD 86.90.C – Praktyka pielęgniarek i położnych

r)      PKD 86.90.D – Działalność paramedyczna

s)     PKD 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

t)       PKD 64.92.Z – pozostałe formy udzielania kredytów.

V. Organy Fundacji

§ 13

Organami Fundacji są:

a)     Zarząd

b)     Rada Fundacji,

Zarząd Fundacji

§ 14

1.     Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 3 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Członka Zarządu powoływanych przez Fundatora.

2.     Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a)     złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,

b)     pozbawienia praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c)     śmierci członka Zarządu,

d)     odwołania członka Zarządu z pełnionej funkcji przez Fundatora.

§ 15

1.     Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.     Fundację reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie.

3.     Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

a)     kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b)     realizacja celów statutowych,

c)     sporządzanie planów pracy i budżetu Fundacji,

d)     sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

e)     reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

f)       składanie wniosków do Rady Fundacji,

g)     zatrudnianie pracowników, ustalanie zasad i wysokości ich wynagrodzenia,

h)     składanie wniosku do Fundatora o zmianę Statutu,

i)       wnioskowanie do Fundatora o połączenie i likwidację Fundacji.

4.     Zarząd zobowiązany jest do składania Radzie Fundacji corocznych sprawozdań z działalności, nie później niż do końca pierwszego kwartału roku następującego po roku objętym sprawozdaniem.

§ 16

1.     Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

2.     W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną bądź w inny dostępny sposób.

3.     O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4.     W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał podjętych zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. Każdy z członków Zarządu dysponuje jednym głosem. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Rada Fundacji

§ 17

1.     Rada Fundacji składa się z co najmniej 3 członków, w tym Przewodniczącego Rady- zwanego dalej Przewodniczącym, który kieruje jej pracami.

2.     Członków Rady powołuje i odwołuje Fundator.

3.    Członkami Rady Fundacji mogą być osoby które:

a)        nie są członkami Zarządu ani nie pozostają z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b)        nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

4. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

a)     złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady,

b)     pozbawienia praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c)     śmierci członka Rady.

6. W przypadkach szczególnie uzasadnionych odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady. Do przypadków tych zaliczają się okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez członka Rady albo powodują utratę zaufania do danego członka Rady.

§ 18

1.     Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2.     Do zadań i kompetencji Rady należy:

a)     określenie kierunków działania Fundacji i nadzór nad ich realizacją;

b)     zatwierdzanie rocznego planu pracy i budżetu Fundacji;

c)     zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, stanu jej finansów i pozostałego majątku;

d)     rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd;

e)     reprezentowanie Fundacji w stosunkach z członkami Zarządu

f)       ocena pracy członków Zarządu na podstawie corocznych sprawozdań składanych przez Zarząd i udzielanie im absolutorium. Nieudzielenie absolutorium nie jest równoznaczne z odwołaniem;

g)     ustalanie zasad pracy Rady i Zarządu Fundacji;

h)     podejmowanie decyzji zastrzeżonych dla kompetencji Rady Fundacji postanowieniami niniejszego Statutu;

i)       podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 19

1.     Rada Fundacji obraduje w miarę potrzeb, na posiedzeniach.

2.     Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu albo w szczególnych przypadkach na wniosek członka Rady.

3.     Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji powinno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku do Przewodniczącego.

4.     Rada podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego.

5.     Każdy z członków zwyczajnych Rady Fundacji dysponuje jednym głosem.

6.     Fundator, a po jego śmierci jedyny spadkobierca lub osoba wskazane przez spadkobierców jest nieodwoływalnym, honorowym członkiem Rady Fundacji.

Komisja Kwalifikacyjna

§ 20

1.     Zarząd wspólnie z Radą Fundacji na wniosek Prezesa Zarządu mogą doraźnie powoływać Komisję Kwalifikacyjną.

2.     Komisja składa się z od 1 do 3 członków. Skład Komisji jest zmienny.

3.     Komisja Kwalifikacyjna powoływana jest do rozpatrywania konkretnych wniosków wskazanych przez Zarząd lub Radę Fundacji.

4.     Członkostwo w Komisji Kwalifikacyjnej wygasa na skutek:

a)     złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,

b)     pozbawienia praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c)     śmierci Członka Komisji Kwalifikacyjnej,

d)     rozpatrzenia wniosków, dla których Komisja Kwalifikacyjna została powołana.

5.     Członkowie Komisji Kwalifikacyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

6.     Członkami  Komisji mogą być członkowie Zarządu lub Rady Fundacji.

§ 21

Tryb i zasady funkcjonowania oraz pozostałe kompetencje Komisji zostaną określone w Regulaminie Komisji Kwalifikacyjnej ustanowionym uchwałą Rady Fundacji, zatwierdzonym przez Fundatora.

VI.             Zmiana Statutu

§ 22

1.     Zmian w Statucie Fundacji dokonuje jednomyślnie Rada Fundacji, przy obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania. Zmiana Statutu wymaga zgody Fundatora.

2.     Wnioski dotyczące zmian w Statucie mogą składać członkowie Rady Fundacji, Zarządu lub Fundator na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji. Zobowiązuje się ponadto Zarząd do wnioskowania o zmiany dotyczące dostosowania niniejszego Statutu do zmieniających się przepisów prawa.

VII.           Połączenie z inną fundacją.

§ 23

1.     Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2.     Połączenie z inną fundacją nie może dojść do skutku, jeśli w jego wyniku, cel Fundacji mógłby ulec istotnej zmianie.

§ 24

1. Połączenie z inną fundacją wymaga uprzedniej zgody Fundatora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.     Warunkiem połączenia z inną fundacją jest zapewnienie członkostwa w organie nadzoru tej fundacji Fundatorowi, a w przypadku jego śmierci osobom wskazanym w §19 ust. 6 niniejszego Statutu.

VIII.          Likwidacja Fundacji.

§ 25

1.     Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2.     Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.

§ 26

Decyzję o likwidacji podejmuje jednomyślnie Zarząd, po uzyskaniu uprzedniej jednomyślnej uchwały Rady Fundacji,.

§ 27

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą decyzji Fundatora na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji oraz innych osób prawnych bądź fizycznych realizujących cele zbliżone do celów Fundacji, chyba, że Fundator postanowi inaczej.

Top
stat4u